logo

Transform - Hiệu chỉnh và biến dạng trong 3d

Thể loại chính

Khóa học Transform - Hiệu chỉnh và biến dạng trong 3d

course
  • Hiện có 2 Lớp học -
  • 4 Học viên
  • Tất cả cấp độ

Các công cụ trong Trasnform chủ yếu làm biến dạng thay đổi kích thước 1 - 3 chiều, vặn xoắn hoặc bẻ cong vật thể, ngoài ra cò..

  • 500000
  • Không có xếp hạng nào

  • (0 xếp hạng)